โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ - การประปาส่วนภูมิภาค

อยู่ระหว่างปรับปรุงเว็บไซต์

ผลทดสอบจากแล็บ

 • EC
 • Turb.
 • DO
 • pH
 • Sal
 • TDS
 • Cl
 • NH3
 • Fe
 • NO3
 • Col
 • Alk
 • Mn
 • WL
 • VL