โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ - การประปาส่วนภูมิภาค

ตารางข้อมูลคุณภาพน้ำจากสถานีเคลื่อนที่

- สถานี สถานที่ ณ เวลา pH DOmg/L TurbidityNTU ECµS/cm Salinityg/L ORPmV Temp°C TDSmg/L BGAµg/L Depth(M.)fs ChlorophyllµS/L PotassiummV Chloridemg/L WL(M.)msl FLOWM³/s fDOMRFU NH3mg/L NH4mg/L NO3mg/L TSSmg/L PressurePSIA BGA-PCRFU BGA-PERFU
1ส.วัดไก่เตี้ยต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี02/06/2563, 02:20 7.70 6.46 11.97 890.57 0.38 252.10 31.49 515.06 - 0.56 10.95 - - 0.00 - - - - - - - -1.12 -
2สถานี สูบน้ำแรงต่ำบ้านค่ายต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 02/06/2563, 02:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - - - - - - - 0.00 -

หมายเหตุ