ตารางข้อมูลคุณภาพน้ำจากสถานีเคลื่อนที่

- สถานี สถานที่ ณ เวลา pH DOmg/L TurbidityNTU ECµS/cm Salinityg/L ORPmV Temp°C TDSmg/L BGAµg/L Depth(M.)fs ChlorophyllµS/L PotassiummV Chloridemg/L WL(M.)msl FLOWM³/s fDOMRFU NH3mg/L NH4mg/L NO3mg/L TSSmg/L PressurePSIA BGA-PCRFU BGA-PERFU
1สถานี สูบน้ำแรงต่ำบ้านค่ายต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21/03/2562, 21:00 9.47 6.34 17.46 316.11 0.13 0.00 30.87 184.75 0.00 - 0.08 - - - - - - - - - - -1.09 0.00
2สถานีผลิตน้ำศรีราชาตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา ชลบุรี 2011021/03/2562, 21:00 - 7.74 17.15 94.12 0.04 482.11 30.12 55.72 0.00 - 17.26 - - - - - - - - - - 2.76 0.00

หมายเหตุ