ตารางข้อมูลคุณภาพน้ำจากสถานีเคลื่อนที่

- สถานี สถานที่ ณ เวลา Salinityg/L pH DOmg/L TurbidityNTU ECµS/cm ORPmV Temp°C TDSmg/L Chl aµg/L BGAµg/L Depth(M.)fs WL(M.)msl FLOWM³/s
1ส.วัดไก่เตี้ยต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี29/10/2558, 15:300.137.958.390.58277.78124.5725.03180.450.530.010.140.00-
2ส.คลองพระองค์ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ09/12/2558, 13:300.587.030.170.311,357.18325.4129.59811.042.910.552.320.28-