ตารางข้อมูลคุณภาพน้ำจากสถานีเคลื่อนที่

- สถานี สถานที่ ณ เวลา pH DOmg/L TurbidityNTU ECµS/cm Salinityg/L ORPmV Temp°C TDSmg/L BGAµg/L Depth(M.)fs ChlorophyllµS/L PotassiummV Chloridemg/L WL(M.)msl FLOWM³/s fDOMRFU NH3mg/L NH4mg/L NO3mg/L TSSmg/L PressurePSIA BGA-PCRFU BGA-PERFU
1ส.วัดไก่เตี้ยต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี29/10/2558, 15:30 7.95 8.39 0.58 277.78 0.13 124.57 25.03 180.45 -0.01 0.14 ... - 0.53 0.00 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2สถานี สูบน้ำแรงต่ำบ้านค่ายต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21/09/2562, 12:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - - - - - - - - - - 0.00 0.00
3สถานีผลิตน้ำศรีราชาตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา ชลบุรี 2011021/09/2562, 12:00 - 7.75 0.00 73.22 0.03 406.92 30.63 42.98 0.00 - 173.98 - - - - - - - - - - 66.33 0.00

หมายเหตุ