โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ - การประปาส่วนภูมิภาค

อยู่ระหว่างปรับปรุงเว็บไซต์

ตารางข้อมูลคุณภาพน้ำจากสถานีเคลื่อนที่

- สถานี สถานที่ ณ เวลา pH DOmg/L TurbidityNTU ECµS/cm Salinityg/L ORPmV Temp°C TDSmg/L BGAµg/L Depth(M.)fs ChlorophyllµS/L PotassiummV Chloridemg/L WL(M.)msl FLOWM³/s fDOMRFU NH3mg/L NH4mg/L NO3mg/L TSSmg/L PressurePSIA BGA-PCRFU BGA-PERFU
1ส.วัดไก่เตี้ยต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี21/01/2564, 05:50 - 2.01 10.37 420.23 0.20 - 25.11 272.60 - 0.57 12.18 - - - - - - - - - - 0.39 -
2สถานี สูบน้ำแรงต่ำบ้านค่ายต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 24/06/2563, 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - - - - - - - 0.00 -

หมายเหตุ